Waarom gevormd worden.

leven is kiezen

Ons leven hangt aaneen van keuzes: gaan voor een studierichting, engagement voor een relatie, inzet bij de jeugdbeweging of sportclub... Ook uitkomen voor je geloof en het een plaats geven in je leven hoort in dit rijtje thuis. Op bijzondere momenten in het leven beseffen mensen dat de werkelijkheid groter is dan wat ze kunnen zien en voelen: de geboorte van een kind, de dood van een geliefde, de beslissing om te huwen. Vaak hebben ze dan de behoefte aan een ritueel en een religieuze duiding. Mede door de secularisering (ontkerkelijking) en het pluralisme (veelheid aan overtuigingen) wordt het al dan niet behoren tot het christendom een bewuste keuze. In deze context is de sociale druk om zich te laten vormen grotendeels verdwenen. Het vormsel is een vrije keuze geworden die ouders en kind samen maken. 

terugblik in de tijd

In de eerste eeuwen van het christendom was het vormsel onlosmakelijk verbonden met het doopsel en met de eucharistie. Deze drie sacramenten noemen we de initiatiesacramenten. De doopleerlingen, nieuwkomers in het geloof, werden ingewijd in het christelijk leven en opgenomen in de Kerk. In het begin van de veertigdagentijd werden ze, na een intense voorbereiding, voorgesteld aan de gemeenschap. In de paaswake werden deze doopleerlingen gedoopt en gevormd door de bisschop. Ze ontvingen in diezelfde viering voor de eerste keer de communie. In de loop der jaren ontkoppelde men de initiatiesacramenten. De kinderdoop deed zijn intrede. De eucharistie werd vervroegd naar zeven jaar. Het vormsel verschoof naar twaalf jaar, de leeftijd waarop men stilaan eigen ideeën vormt en zelf beslissingen neemt.

het vormsel vandaag

Wie gedoopt is en godsdienst volgt op school kan gevormd worden. De vormheer dient het vormsel toe in een eucharistieviering met hernieuwing van de doopbeloften. Het vormselsacrament bevat twee rituelen. De handoplegging waarbij voor de vormelingen gebeden wordt om Gods Geest. De zalving met chrisma - een mengsel van olijfolie en balsem - waarbij hen gevraagd wordt om zich te engageren als christen. In bijeenkomsten en vieringen leren de kandidaat-vormelingen gevoelig worden voor tekenen en sporen van Gods aanwezigheid in de wereld. Zij ervaren hoe mensen nadenken over de bijbel en diens boodschap. Zij ontdekken de aandacht en de zorg van christenen voor kwetsbare mensen. Tegelijkertijd ondervinden zij dat ze er niet alleen voor staan. Vanuit de betekenis van het vormsel zelf is de paastijd de meest geschikte periode om dit sacrament toe te dienen.

catechese en zondagsviering

Het vormsel houdt een belangrijke opdracht in die een goede voorbereiding vraagt. Het is een ‘samenspel’ met velen: de kerkgemeenschap, allen die een taak opnemen in de geloofsgemeenschap, de catechisten, de ouders en de school. Het zwaartepunt ligt niet enkel bij de ontdekking van geloofsinhouden maar ook bij de deelname aan het kerkelijk leven. De zondagsmis kan voor de kandidaat-vormelingen en hun ouders een hernieuwd contact betekenen met de plaatselijke geloofsgemeenschap. Het merendeel van de ouders is immers niet meer kerk betrokken. Ze leren de parochie beter kennen en proeven van de levensstijl waartoe het Evangelie oproept. Op heel wat plaatsen worden steeds meer ouders in de vormselvoorbereiding betrokken. Zonder onrealistische eisen te stellen.

een jaar voorbereiding

In de ‘nieuwe parochie Dendermonde’ tellen dit jaar alle kerkplekken samen 240 vormelingen. Overal start men met een inschrijvingsavond. Er worden duidelijke afspraken gemaakt. Van de ouders wordt een positieve medewerking verwacht. Het aantal bijeenkomsten verschilt van plek tot plek. In Grembergen wordt op zeven namiddagen gewerkt rond thema’s, met aansluitend de eucharistie. In Baasrode, Sint-Gillis en Vlassenbroek worden de kandidaat-vormelingen wekelijks uitgenodigd om mee eucharistie te vieren. Met een half uur catechese voor of na de viering. In Appels-Mespelare-Oudegem-Schoonaarde (AMOS) en Dendermonde-Centrum komt men éénmaal per maand samen en viermaal gedurende de week voorafgaand aan het vormsel. Er zijn de klassieke vieringen als naamopgave en kruisoplegging. Daarnaast is er - vaak in de advent/vasten - een aanbod aan activiteiten. Een greep hieruit: In AMOS en Dendermonde-Centrum stappen de kandidaat-vormelingen 5 km voor een goed doel. In het weekend van de Damiaanactie maken ze in een theaterstuk kennis met pater Damiaan. In Baasrode hebben ze een kerstfeest met bezinning, quiz en wafelenbak. Met de veerboot trekken ze naar Moerzeke. Daar wacht hen een opdrachtenspel in het kasteel en een bezoek aan de Poppekapel. In Grembergen zingen ze voor een goed doel en quizzen ze met meter en peter. Ze gaan op tweedaagse als rechtstreekse voorbereiding op het vormsel. In Sint-Gillis doorlopen ze drie workshops met een zangstonde, een adventsstukje maken en een gesprek met een blinde. Op Aswoensdag wordt verbroederd met Samana. In Vlassenbroek gaan ze op uitstap naar Gent. Met een bezoek aan Poverello, een opvanghuis voor mensen aan de rand van de maatschappij en een rondleiding in de Sint-Baafskathedraal. Op sommige kerkplekken neemt men deel aan de vormelingendag, een ontmoetingsdag voor alle vormelingen van het bisdom Gent.

Deze waaier aan activiteiten stuurt de twaalfjarigen in hun groei naar positieve christenen.

 

Door corona is het vormsel uitgesteld naar het laatste weekend van september.
We wensen alle vormelingen en hun catechisten een mooie vormselviering!        

 

Agnes De Mulder