Samen vieren we VREDE

Zalig zij die vredig zijn

Op 11 november gedenken we alle burgerlijke en militaire slachtoffers die hun leven lieten in voorbije oorlogen Vanwege de coronamaatregelen zullen de plechtigheden in beperkte kring en op uitnodiging doorgaan. Maar desondanks willen we die dag “Vrede Vieren”. Mooi symbool van vrede is ook de samenwerking voor de gedachtenisviering. Vertegenwoordigers van de rooms-katholieke, de protestantse-, de moslim- en de vrijzinnige gemeenschap gedenken, samen met de oud-strijdersverenigingen, het stadsbestuur en andere overheden, allen die hun leven voor onze vrijheid gegeven hebben.

Vrijheid

Met het naleven van de coronamaatregelen kunnen we ons een beetje inleven wat het betekent om beperkingen aangaande je bewegingsvrijheid te moeten ondergaan. Velen onder ons hebben er na enkele maanden al genoeg van. Wat een bevrijding moet het geweest zijn na vier of vijf jaar strenge maatregelen! Dan waren er niet alleen restricties op gebied van je verplaatsingen. Leven in vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid, mooie waarden die me doen denken aan de nieuwe encycliek van paus Franciscus.

Fratelli Tutti

Allen broeders, of nog beter: broeders allemaal. Bisschop Lode schrijft over deze encycliek: “De titel van de encycliek komt rechtstreeks uit geschriften van Franciscus van Assisi, die zijn volgelingen -mannen en vrouwen- met zijn wijsheidsspreuken de smaak van het Evangelie wilde voorstellen. De vlag dekt de lading van deze encycliek, die welgemeende broederlijkheid voorstelt als remedie tegen de grote kwaal van deze tijd: het doorgedreven individualisme en zelfs egoïsme die uiteindelijk leiden tot de totale ontwrichting van samenleving en mensen. Er is geen ruimte voor haatspraak en oorlog!”

Wim Vandewiele, voorzitter van Pax Christi, leest in de encycliek een sterk “Nee” aan nefaste virale elementen als oorlog, (nucleaire) bewapening, radicaal individualisme, populisme en “hatespeech”. COVID-19 heeft de huidige sociale en economische wereldorde ongezien op haar grondvesten doen daveren, waardoor de terugkeer naar het oude normaal niet meer tot de opties behoort. In dit destillaat van inzichten schetst Franciscus zijn visie op een nieuwe wereldorde met broederschap en wereldvrede als bindende elementen.

Hij is enthousiast over deze encycliek, omdat deze naadloos aansluit bij het denken, het werk, de missie en visie van onze vredesbeweging. De universele boodschap van het sociale denken van de Kerk was altijd al een cruciale wegwijzer en inspiratiebron voor ons. Fratelli tutti reflecteert niet enkel verder op de basisprincipes van het sociale denken van de Kerk zoals de menselijke waardigheid, het gemeenschappelijk belang, solidariteit, subsidiariteit en naastenliefde, maar handelt ook over verzoening, waarheid, vergeving, omgaan met onvermijdelijke conflicten en het belang van de herdenking van traumatiserende gebeurtenissen, zoals de atoomaanval op Hiroshima.

Bijzonder sterk is het inclusieve accent dat Franciscus legt door zich opnieuw te richten op alle mensen van goede wil. Het is voor katholieken en niet-katholieken een open uitnodiging om samen inhoudelijk te reflecteren, maar ook om de voorliggende globale uitdagingen aan te pakken.

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen…

Zo begint het boek der Psalmen. Een boek dat leest als een groot gebed tot God. De Bijbel staat vol met oproepen om vredevol te leven. Een van de mooiste gebeden om vrede is van de heilige Franciscus van Assisi. Een gebed dat koning Boudewijn iedere dag bad. Nu men vraagt om wat meer in ons kot te blijven hebben we meer tijd om het even stil te maken en dit mooie gebed te bidden.

Maak mij tot een werktuig van uw vrede

Heer, maak mij tot een werktuig van uw vrede
Waar haat het hart verscheurt, wil ik liefde brengen.
Waar beledigingen worden geplaatst, wil ik vergeving brengen.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
wil ik eenheid stichten.
Waar dwaalleer rondgaat, wil ik vergeving schenken.
Waar twijfel knaagt, wil ik geloof brengen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert, wil ik hoop doen herleven.
Waar duisternis het zicht beneemt, wil ik licht ontsteken.
Waar droefheid mensen neerslachtig maakt, wil ik vreugde brengen.
Heer, maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden, als wel om te troosten;
om begrepen te worden, als wel om te begrijpen;
om bemind te worden, als wel om te beminnen.
Want door te geven ontvangen wij.
Door onszelf te verliezen vinden wij.
Door vergiffenis te schenken
verkrijgen wij vergeving.
Door te sterven
worden wij geboren tot eeuwig leven.

Luc Dilewyns