God is mijn herder
Het evangelie van de vierde paaszondag (bij ons de zondag van het vormsel), spreekt ons van de Goede Herder. Een vertrouwd beeld in Jezus’ tijd. Het leven van een herder, de schaapskooien, het openen en sluiten van de deur, het leiden van de schapen naar groene velden. Deze taferelen gebruikt Jezus om ons te verhalen over Gods zorg om mensen en de gang van zaken in de wereld.

De schaapskooi is de plek waar de dieren tijdens de nacht verblijven. Zij biedt enerzijds veiligheid maar wordt anderzijds steeds bedreigd. Want de schapen dreigen ’s nachts ten prooi te vallen aan rovers. Rovers die de schaapskooi binnen komen langs allerlei sluipwegen; niet langs de poort (de deur). Zij zijn een gevaar voor de kudde. Zij stelen en doden de schapen. De nacht is hun domein. Het is steeds een bang afwachten tijdens de nachtelijke uren en een hoopvol uitzien naar een nieuwe morgen. Dan komt de herder terug en leidt de schapen naar groene velden en rustgevende wateren. De schaapskooi verwijst naar onze kerkgemeenschap, die enerzijds rustgevend is en ons beschermt, maar anderzijds bedreigd wordt door kwade krachten. Overal ter wereld lopen christenen gevaar en worden gedood omwille van hun geloof. Wij denken aan wat in Syrië en Oekraïne, in Congo en op zovele andere plaatsen gebeurt. Christenen zijn op vandaag de meest vervolgde gelovigen ter wereld en kennen eveneens de meeste martelaren.

Wij kennen echter ook het beeld van de ‘Goede Herder’. Jezus, maar ook vele gelovigen die naar Jezus’ voorbeeld zorg dragen voor de mensen. Zij die, zoals Jezus het ons heeft getoond, in alle omstandigheden begaan zijn met kwetsbare medemensen, het meest nog met hen die verloren dreigen te gaan. Een goede herder is niet bang om zijn handen vuil te maken aan zijn medemens en te werken voor vrede, geluk, liefde en gerechtigheid in deze wereld. Om het met een beeld te zeggen uit die herderswereld: een ‘Goede Herder’ riekt naar zijn schapen … hij wordt in alle omstandigheden hun lot- en bondgenoot. Hij heeft het goede met hen voor en leidt ze naar plekken van hoop en vrede. Wie naar Jezus’ voorbeeld wil leven wordt uitgenodigd de herder, de hoeder van zijn broeders (en zusters) te zijn. Ook vandaag worden vele mensen in hun leven overgeleverd aan tegenslagen en onrecht, mislukkingen allerhande en ziekte, vervolgingen en uitsluiting. Zij worden ‘in hun hemd gezet’ en ontdaan van elke menswaardigheid. Als zorgzame hoeders van mensen moeten wij daar aanwezig zijn en het leven van mensen omringen met respect en hun op een waardige en liefdevolle wijze nabij zijn. Voor elke mens moet de poort open staan die naar hoop, geluk, vrede en vreugde leidt.

Elke zondag opnieuw komen wij samen in onze kerken om die boodschap van Jezus te beluisteren en in de eucharistie, ‘het breken van het brood’, zoals de eerste christenen zeiden, telkens opnieuw te herhalen dat leven ‘delen’ is. Wij weten ons geroepen om naar het voorbeeld van Jezus, hoeders te zijn van elkaar en met een groot hart elkaar te leiden naar een wereld zoals God die droomt ... een wereld maar niemand zich nog bedreigd weet, maar waar mensen een ‘zegen zijn’ voor elkaar. Wij moeten daarbij niet naïef zijn. Ook wij zullen tegenkantingen ontmoeten en bedreigd worden omwille van onze inzet voor kwetsbare mensen. Jezus is vol moed en geloof verder gegaan in het doen van het goede. Ook wij worden uitgenodigd om niet bang te zijn om met Hem op weg te gaan en de cirkel van geweld en kwaad te doorbreken. “Daaraan zal men herkennen dat gij mijn volgelingen zijt”, zegt Jezus. Laat ons leven brengen onder de mensen, ja, leven in overvloed, zoals God het heeft bedoeld. ‘Ora en labora’ is de regel van de H. Sint Benedictus. ‘Bidden en werken’ opdat Gods droom een werkelijkheid wordt. Wees een herder een hoeder voor je medemens!

Paul De Craene

Zoeken

Dekenaal nieuws