Brief van Pastoor De Craene 18-03-2020

DELEN DOET GOED

Halfweg de vastentijd doet het goed om eens stil te staan bij onze levenswijze. ‘Delen doet goed’ zegt het themalied. Hebben wij daar reeds pogingen voor ondernomen? Met andere woorden staan wij open of blijven wij doof voor de oproep die van onze medemens uitgaat om zijn honger naar gerechtigheid, zijn dorst naar liefde en aandacht, zijn verlangen naar vrede en zijn droom van een menswaardig bestaan. Zien wij wat er in deze wereld en met vele, vele mensen geschiedt of zijn wij blind voor de ellende die miljoenen mensen in deze wereld kennen. De evangelielezing van deze zondag doet ons hierover nadenken. Het gaat over een blinde jonge man. Reeds van bij zijn geboorte, zegt het evangelie, zag hij nauwelijks iets van wat er op deze aarde gebeurt. Toen hij Jezus mocht ontmoeten ging hij blindelings naar hem toe. Toen Jezus hem genas, de ogen opende en hem leerde zien met de ogen van het hart, zag hij de werkelijkheid onder ogen. De man ging zich op Jezus’ bevel wassen in het meer. Hij werd een nieuwe mens. Het doet ons denken aan het nieuwe leven dat wij met ons doopsel hebben ontvangen. Een doopsel in diepe verbondenheid met God. Zijn ouders spraken niet (of wilden niet spreken) over het wondere gebeuren (gedrag) met hun blinde zoon. De omgeving zei dat hij blind was ten gevolge van de zonde die hij of zijn familie hadden begaan. Inderdaad, de zonde, het onrechtvaardig leven maakt ons blind voor het onrecht. Misschien zijn wij hier, in het Westen, wel allemaal, reeds van bij onze geboorte, blind voor het onrecht dat mensen wordt aangedaan. Vele heersers op deze wereld, vele machtige mensen en kapitaalkrachtige ondernemingen zijn blind omdat zij alleen maar kijken vanuit een economische bril: ‘Wat brengt het mij op?” Zo’n kijk op het leven maakt een mens blind voor de ellende, de armoede en het verdriet van vele aardbewoners. De wereldhandel maakt een kleine groep rijk en houdt vele landarbeiders arm. De lage prijzen voor hun producten, de oneerlijke en bedrieglijke handel maakt dat de plattelandsbevolking in het zuiden nauwelijks kan overleven en in de armoede en de ellende wordt gedreven. Met alle gevolgen: geen onderwijs voor hun kinderen, geen gezonde voeding, geen goede gezondheidszorg, enz…

Jezus geneest de blindgeborene en wil ook ons genezen van onze blindheid. Daar is maar één weg voor: elkaar ontmoeten, respecteren en het leven delen met elkaar. Dat betekent dat wij werk maken van een goede relatie met elkaar in het bijzonder met de mensen die op deze aarde in nood verkeren. Dat wij bereid zijn om de aardse goederen die ons zomaar geschonken zijn te delen met elkaar. Weet, vele mensen in het Noorden sterven door een teveel aan voedsel, vele miljoenen mensen in het Zuiden sterven door een tekort aan voedsel, van honger en ontbering. Een appèl om onze kennis met elkaar te delen en samen werk te maken van een rechtvaardige en vredevolle wereld, met respect voor ieders cultuur en leven.

Moge in deze vastentijd de Heer en zijn Boodschap ons genezen van onze blindheid opdat wij in diepe verbondenheid met Hem en met elkaar werken aan die goddelijke droom: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar het goed om leven is voor iedereen. Met ons Broederlijk Delen willen wij daartoe ons steentje bijdragen. Met dank voor uw milde gift!

Pastoor Paul