Brief van Pastoor De Craene 15-04-2020

EEN GROEIEND PAASGELOOF

 Zondag sluiten wij de paasweek af. Vroeger werd die zondag ‘Beloken Pasen’ genoemd, naar het oud-Nederlandse woord ‘beluiken’ (afsluiten). In het evangelie lezen wij dat Jezus zich terug laat zien. Zijn leerlingen mogen Hem als de Levende ontmoeten. De houding van Thomas, die twijfelt, laat ons zien dat die eerste leerlingen geen naïeve dromers waren, die zich gemakkelijk lieten overtuigen. Integendeel, het waren nuchtere vissers… ’Eerst zien’ zei hij! Tot hen en tot ons allen zegt Jezus: ‘Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben’. Want het geloof in de verrijzenis van Jezus valt niet te bewijzen. Het besluit van Thomas is dan geen uitdrukking van wat hij heeft gezien, maar wel een geloofsbelijdenis: ‘Mijn Heer en mijn God’. Zij herkennen Hem in de mens die in hun midden komt met gekwetste handen en een doorstoken hart. Hem herkennen in de gekwetste mens, het doet mij denken aan ons geloof om Jezus, Gods Zoon, te herkennen in de stervende mens aan het kruis. Ook voor ons blijft Pasen een uitnodiging tot geloof. De Verrezen Heer nodigt ons uit tot vertrouwen. Zijn goede Geest blijft onder ons werkzaam en brengt leven waar dood en duisternis heerst.

In de eerste lezing, uit de handelingen van de apostelen, het verslagboek dat de evangelist Lucas schreef over de eerste kerk, wordt ons verteld hoe die eerste christelijke gemeenschap vanuit dat paasgeloof stilaan gestalte kreeg. Een beetje geïdealiseerd wellicht. Maar het schenkt ons een beeld van hoe ook wij als christenen kunnen leven. Vier gedachten staan voorop.

1° Zij legden zich ernstig toe op de leer van de apostelen. Zij nemen de Schriften (de joodse bijbel, het Oude Testament) en alles wat de apostelen vertelden over Jezus tot leidraad van hun leven. Voor christenen is die boodschap van Jezus iets meer dan een mooie tekst met wat morele normen en waarden die de stichter ons meegaf. Ze zijn de weg waarlangs God wil binnentreden in ons leven. Wij groeien in het paasgeloof als wij ruimte maken voor de woorden van Jezus, woorden waarlangs God ons wil aanspreken.

2° Zij blijven ijverig in het gebed. Essentieel om te groeien in geloof is de verbondenheid met God via het gebed. Het is zoals in de liefde. Een relatie kan maar blijven bestaan als men voortdurend in gesprek blijft met elkaar. Zo kan het geloof slechts groeien als wij in gesprek blijven met God. Zoals het eten voor ons leven, zo is het bidden noodzakelijk voor ons geloofsleven. Ook hier is het belangrijk dat wij ons hart openen voor wat God ons te vertellen heeft. Bidden is niet bezig zijn met jezelf maar openstaan voor de Andere, voor God. Zo’n gebed maakt ons tot andere mensen en helpt ons om met andere ogen te kijken naar deze wereld en zijn mensen.

3° Het breken van het brood. Nog op andere plaatsen horen wij Lucas vertellen over de eerste christenen die het brood braken in één of ander huis. Het is de eerste omschrijving van de eucharistie (H. Mis). Christenen zijn te herkennen aan hun samenkomen op verzoek van de Heer: ‘Doe dit tot mijn gedachtenis’. Ook hier worden wij uitgenodigd om ons open te stellen voor Zijn aanwezigheid in ons midden. Het is de kern van ons geloof: ‘Breken en Delen’. Wij kunnen het niet genoeg herhalen!

4° Trouw aan het gemeenschappelijk leven. Opdat gebed en eucharistie geen holle woorden zouden worden is een authentiek christelijk leven noodzakelijk. Paasmensen worden betekent dat wij ons geloof laten blijken uit onze manier van leven en samen leven. Daarbij behoorde het ideaal om wat zij bezaten met elkaar te delen. De lat ligt hier wel zeer hoog. Zeker voor ons westerlingen, die vooral leven van het rekenen en niet van wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Maar laten wij dat ideaal minstens voor ogen houden. ’t Is niet omdat wij dit ideaal niet ten volle kunnen bereiken, dat wij het van tafel moeten vegen. Laat het ons minstens proberen. In de mate wij dit ideaal nastreven zal er een nieuwe wereld en een nieuwe mensheid opstaan… Is dat niet het Pasen dat de Heer bedoelde? En wij geloven dat de laatste hindernis ’de dood’ door God overwonnen zal worden. Dat is uit Jezus’ verrijzenis gebleken.

Pastoor Paul