Brief van Pastoor De Craene 05-02-2020

LIEFDE …. LEVENGEVEND

“Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft” lezen wij bij de evangelist Johannes hoofdstuk 15. Liefde heeft in de Bijbelse betekenis van het woord alles te maken met de gave van zichzelf. Die liefde is tevens de afstraling van Gods Liefde, die ‘Leven’ wil voor mens en wereld. Wanneer een mens veroverend en grijpend in het leven staat en dus alleen maar bezig is met zichzelf en alles voor zichzelf wil… kan van liefde geen sprake zijn. Integendeel zo’n houding is dodelijk voor het leven en het geluk van de anderen. Er is geen enkel woord dat zo vaak en zoveel uitgesproken en bezongen wordt dan het woordje ‘liefde’. In de meest diverse betekenissen: van de meest vulgaire tot de meest verheven houding. Voor sommigen gaat die liefde niet veel verder dan een erotische bevrediging met zijn tweetjes of zelfs met meerderen. ‘Alles moet kunnen’ zegt men dan. Voor anderen heeft liefde te maken met veel romantiek en liefdevolle gevoelens. Dat is al een mooie vorm van respect voor de andere. Ook al blijft het bij gevoelens, waarvan wij weten dat deze gemakkelijk kunnen omslaan in afstandelijkheid en afkeer, ja zelfs in haat. Liefde is meer dan gevoelens. Ze heeft ook te maken met een bewuste keuze voor de andere. Je kiest dan duidelijk voor het geluk van je partner of je medemens; ook in de moeilijke momenten. Juist deze bewuste keuze is de sokkel waarop je een leven vol liefde kunt uitbouwen. Pas dan kan een mens leven vanuit de gedachte: wat er ook moge gebeuren, er is iemand die van mij houdt en mij niet in de steek laat. Hier leunt liefde ook sterk aan bij “ver-zoen-ing”. Dat geldt voor het huwelijk, wanneer twee liefhebbende mensen hun ‘ja-woord’ aan elkander geven. Hun ‘ja-woord’ is gebaseerd op een bewuste keuze voor elkaar en het diepe verlangen om elkaar gelukkig te maken. Niet dat er nooit een vuiltje aan de lucht is, soms zelfs een storm. Maar het ‘ja-woord’ is de basis waarop men kan terugvallen in momenten dat het eens moeilijk is. Dat geldt eveneens voor wie gelovig in het leven wil staan. Geloven is ‘ja’ zeggen tot God, op Zijn aanbod van liefde en leven. Een belofte uitgesproken bij het doopsel en bij de meesten op een bewuste manier bij het Vormsel. Niet dat er geen twijfels over Gods Liefde mogelijk zijn. Ook elk geloofsleven kent zijn stormen en zijn vragen. Maar ook hier kan dit ‘ja-woord’ de basis zijn om het niet op te geven met God en Zijn Liefde. Dat geloof zal zelfs de basis zijn om als een liefdevolle mens door het leven te gaan en anderen met veel liefde te omgeven.

Aan de huwelijksliefde zijn specifieke voorwaarden verbonden. Ze worden tijdens de huwelijkssluiting uitgesproken. Ten eerste, een vrije keuze om in liefde te leven voor elkaar zonder enige dwang of eigenbelang. Ten tweede, de belofte van trouw voor het ganse leven. Ten derde, het christelijk huwelijk staat open voor het leven van kinderen. In hun wederzijdse liefde worden man en vrouw dan ‘levengevend’, bron van nieuw leven. Vanuit hun tedere seksuele relatie schenken zij het leven aan hun kinderen, zijn zij medescheppers aan Gods schepping. Vanuit die wederzijdse liefde geven zij ook zoveel mee van waaruit een kind gelukkig kan leven. In de christelijke gemeenschap wordt het woord ‘huwelijk’ van oudsher voorbehouden voor de liefdevolle en trouwe relatie van man en vrouw.

Dit wil niet zeggen dat er geen andere vormen van liefdevol leven bestaan. Er is het grote engagement van religieuzen en priesters die zich vanuit hun liefde voor God geroepen weten om zich hun ganse leven met een groot en liefdevol hart in te zetten voor hun medemensen, ja zelfs voor de meest behartigenswaardige groepen. De inzet van vele jongeren in jeugdbewegingen, van leerkrachten in het onderwijs, van volwassenen in een organisatie of in de parochie, van zorgverstrekkers voor zieken en stervenden. De liefdevolle en tedere relatie binnen een man-man of vrouw-vrouw relatie. De stille en trouwe inzet van mensen voor elkaar. Het zijn vele vormen van Liefde. Ze zijn allemaal een afstraling van die goddelijke liefde en kunnen van het leven iets goddelijks maken. Zij geven allen een meerwaarde aan het leven, ze zijn levenwekkend!

Op 14 februari is het Valentijntjesdag. Romantiek en tedere gevoelens zijn dan niet uit de lucht. Voor de commercie is dit een uitstekende invalshoek om de zaken te doen draaien. Geen enkele man of vrouw mag dan de partner vergeten of hem/haar wordt liefdeloosheid verweten. En hoe is het ’s anderendaags, als die ‘topdag van geliefden’ voorbij is? Moet ‘Valentijntjesdag’ niet meer een bezinningsdag  over de liefde worden? Om er nadien elke dag een Valentijntjesdag van te maken; niet met veel geschenken en glitter, maar met de liefdevolle gave van zichzelf opdat de andere in u het ware geluk en de ware liefde zou ontdekken. Een liefde die goddelijk is. ’t Gaat hem dus om meer dan over de ‘cupido’ van één dag, maar om de liefde van mensen die zich met een groot hart geven aan de andere. Dit thema over de liefde, zullen wij overwegen in de vieringen van het weekend van 15 en 16 februari. Alle liefhebbende koppels zijn van harte uitgenodigd.

Paul De Craene