UITLEG

Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten.

Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring.

Het formulier wordt bewaard in de parochie.

 

* verplicht in te vullen velden

 

Gegevens van het kind
Domicilie
Gegevens van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen

1ste persoon (aanvrager)

Vermeld alleen cijfers, geen spaties of tekens.

Is er een 2de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent?

BELANGRIJK

Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met de vraag om een kind, dat woont in een nieuw samengesteld gezin, of bij een van de ouders na een echtscheiding, het vormsel te laten volgen . Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in verband met de toestemming van een van de natuurlijke ouders. Kan men in deze situatie het vormsel laten volgen?

Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Tijdens het pastorale gesprek in voorbereiding op het vormsel zullen zij de vraag stellen naar het akkoord van de afwezige partner, maar zij moeten zelf daarnaar geen onderzoek instellen.

Als de pastorale verantwoordelijken echter aanwijzingen krijgen dat er onenigheid bestaat tussen de ouders over deze aanvraag, kan de communieviering niet zonder meer plaats vinden. Men zal eerst de ouder(s) ertoe uitnodigen om tot een consensus te komen. In geval van blijvend conflict moet het vormsel worden uitgesteld.

Alleen invullen indien een ander e-mailadres dan bovenstaande.
Alleen invullen indien een ander telefoonnummer dan bovenstaand. Vermeld alleen cijfers, geen spaties of tekens.
Gegevens doopsel
Vormselvoorbereiding en -viering
Toestemming en privacyverklaring door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand.

De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden.

De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met als doel het vormsel van mijn kind mogelijk te maken.

Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van het vormsel.

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van het vormsel.

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.