UITLEG

Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten.

Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring.

Het formulier wordt bewaard in de parochie.

 

* verplicht in te vullen velden

 

Gegevens van het kind
Meerdere voornamen scheiden met een spatie, niet met een komma.
Domicilie
Gegevens van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen

1ste persoon (aanvrager)

Vermeld alleen cijfers

Is er een 2de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent?

BELANGRIJK

Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met de vraag om een kind te dopen dat woont in een nieuw samengesteld gezin, of bij een van de ouders na een echtscheiding. Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in verband met de toestemming van een van de natuurlijke ouders. Kan men in deze situatie overgaan tot de doop?

Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Tijdens het pastorale gesprek in voorbereiding op de doop zullen zij de vraag stellen naar het akkoord van de afwezige partner, maar zij moeten zelf daarnaar geen onderzoek instellen.

Als de pastorale verantwoordelijken echter aanwijzingen krijgen dat er onenigheid bestaat tussen de ouders over de doopaanvraag, kan de doopviering niet zonder meer plaats vinden. Men zal eerst de ouder(s) ertoe uitnodigen om tot een consensus te komen. In geval van blijvend conflict moet de doop worden uitgesteld, en ook de andere initiatiesacramenten.

Vermeld alleen cijfers.
Peter-/Meterschap

Er dient slechts één peter of één meter genomen te worden, of ook een peter en een meter samen. In elk geval moet één van de peetouders katholiek gedoopt en gevormd zijn, minstens 16 jaar oud zijn en het sacrament van de eucharistie ontvangen hebben (vgl. canon 873 en 874 CIC).

Wens je nog een 2de persoon te nemen voor het peter- of meterschap?

Voorkeur doopselviering

De aanvraag zal eveneens doorgestuurd worden aan de desbetreffende pastoor.
In samenspraak zal dan het doopmoment worden ingepland.

Kies een passende datum voorafgaand aan het doopmoment.
Kies een passende datum na het info- en ontmoetingsmoment van uw keuze. Vieringen zijn steeds om 14u. Door de corona-maatregelen kan het tijdstip nog wijzigen, dit zal evenwel steeds in overleg gebeuren.

Voor deze kerk kan geen datum opgegeven worden.
Uw inschrijving wordt overgemaakt aan het secretariaat en/of de pastoor van de kerk van uw keuze.
Neem met hen contact op voor het verdere verloop en de nodige afspraken.

Toestemming en privacyverklaring door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand.

De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden.

De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een bestand met als doel het doopsel van mijn kind mogelijk te maken.

Ik stem ermee in dat de naam van mijn kind en de naam van de persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, gepubliceerd worden in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop.

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragmenten voor gebruik in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van de doop.

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd.

Je bent bijna klaar!

Controleer of alle gegevens, aangeduid met "*", ingevuld zijn.
Zo ja, vink hieronder de reactietest aan en druk vervolgens op de knop "Verzenden".

Eventjes geduld, je gegevens worden verwerkt. Klik niet meteen terug op verzenden.
Het formulier kan alleen ingediend worden als ook alle verplichte velden correct ingevuld zijn.
Als er na enige seconden niets gebeurd controleer dan nogmaals het formulier, niet of verkeerd ingevulde velden zijn rood omlijnd.

Je inzending is verwerkt van zodra het bevestigingsscherm opent.
Je zal hiervan per e-mail ook een bevestiging ontvangen.